Конференція Високопродуктивні обчислення, Київ, 13-15 жовтня 2014

Аналiз ефективностi планувальникiв черги задач для суперкомп’ютера з кластерною архiтектурою

При проектуваннi високопродуктивної обчислювальної системи постає питання вибору оптимального алгоритму планування черги обчислювальних задач, що найбiльш ефективно розподiляє ресурси мiж задачами, якi запускаються на даному кластерi.

Зазвичай планувальник обирається розробником чи адмiнiстратором кластера, виходячи з власного досвiду, досвiду користувачiв або шляхом натурних випробувань рiзних планувальникiв на кластерi. Щоб отримати статистично значимий результат натурного випробування, необхiдно проводити його тривалий перiод часу. На кластерi, який використовується реальними користувачами, вiдсутня можливiсть порiвняти роботу планувальника на одному наборi задач, а тому складно застосувати формальний критерiй порiвняння, який залежить вiд конкретного набору задач. Крiм того, результати порiвнянь планувальникiв, отриманi в ходi натурних випробувань на одному кластерi, можуть бути незастосовними на iншому.

Для розв’язання цiєї проблеми авторами був створений стенд для моделювання поведiнки суперкомп’ютера з кластерною архiтектурою. На одному потужному обчислювальному вузлi стенд дозволяє моделювати до 1000 обчислювальних вузлiв, а також пришвидшувати час виконання вiртуальних задач в будь-яку кiлькiсть разiв без суттєвої втрати точностi. Стенд створений на основi технологiї вiртуалiзацiї, яка використовує незначну кiлькiсть процесорних ресурсiв для роботи кожного вiртуального вузла.

Робота опублікована у працях Міжнародної конференції "Високопродуктивні обчислення 2011".

Головинський А.Л., Маленко А.Л. Аналiз ефективностi планувальникiв черги задач для суперкомп’ютера з кластерною архiтектурою. Зб. пр. міжнар. конф. "Високопродуктивні обчислення 2011", с. 64-69.

Повний текст статті

Російською мовою

Schedulling

Теги: високопродуктивні обчислення, віртуалізація, керування кластером, планувальник задач

Матеріали за темою:

Коментарі